head

            จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นส่วนหนึ่งของภาคกลางที่มีการทำนาอุดมสมบูรณ์มาช้านาน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ  115 กิโลเมตร ซึ่งพบหลักฐานทางโบราณคดี มีอายุไม่ต่ำกว่า 3,500 -3,800 ปี มีการขุดพบโบราณวัตถุยุคหินใหม่ ยุคสัมฤทธ์ ยุคเหล็ก สืบทอดวัฒนธรรมต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ หรือเดิมเรียกกันว่า “เมืองทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ” จังหวัดสุพรรณมีสถานที่น่าสนใจมากมาย อาทิโบราณสถาน อารามหลวง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยและสถานที่เกษตรกรรม กับการสาธิตการทำนาที่ชาวบ้านดำรงชีพมาแต่ก่อน

           หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย เป็นสถานที่ส่วนหนึ่งของจังกวัดสุพรรณบุรี ที่ได้จัดขึ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นภาพชีวิตชาวนาชนบทไทย่ดั้งเดิม ภาพการทำนาที่ไม่ใช้เครื่องจักรทันสมัย พร้อมสัมผัสงานฝีมือและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยที่สะท้อนให้เห็นได้ จากกลุ่มหมู่บ้านชาวนาไทยและแบบเรียบง่าย อาทิเช่น บ้านเรือนไม้แบบเรือนปลายนาเป็นที่อยู่อาศัยของคนที่มีฐานะค่อนข้างยากจน มีการก่อสร้างแบบเรียบง่าย เรือนศรีประจันต์เป็นบ้านที่สร้างจากไม้แท้หลังค่ามุงจากและกระเบื้องซึ่ง เป็นหลังที่สี่และมีขนาดที่ใหญ่โตกว่าซึ่งถือได้ว่าเป็นครอบครัวที่ขยายใหญ่ สุดและมีฐานะค่อนข้างร่ำรวยหน่อย และมีอุปกรณ์ต่างที่เก็บไว้ยิ่งน่าศึกษามากยิ่งขึ้น

          “คนกับควาย ทุ่งนากับควาย” เป็นสิ่งที่จะขาดไม้ได้ในแถบนี้ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยได้รวบรวมสิ่งเหล่านี้ไว้สำหรับการศึกษาด้านการ เกษตรกรรมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อนักเรียน นักศึกษาจะได้ศึกษาหาความรู้ต่าง ๆ ของการทำนา การทำเกษตรกรรมแบบชาวนาชนบทอย่างเรียบง่าย ๆ โดยร่วมการใช้ควายในการทำนา สำหรับโปรแกรมด้านการศึกษาเกษตรกรรม กิจกรรมการทำนา ทางเราจึงได้จัดรวบรวมมานำเสนอ สถาบันโรงเรียน มีรายละเอียดดังนี้


โปรแกรมที่  1

      สุพรรณสัญจร “ย้อนอดีตวิถีชีวิตไทย  1  วัน”  สำหรับนักเรียนชั้น อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 4 Suphan Back to Thai Traditional Life Program
 • ฟังคำบรารยาย เรื่องข้าว, ชาวนา, ควาย พิธีการทำขวัญข้าว
 • เริ่มกิจกรรม ไถนา คราดนา หว่านข้าว  ดำนา
 • เรียนการสอนบังคับควายในการใช้งาน ได้แก่ การขึ้นควาย การให้เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา เป็นต้น
 • ชมการแสดงควายแสนรู้
โปรแกรมที่  2

      สุพรรณสัญจร “ย้อนอดีตวิถีชีวิตไทย” 2 วัน 1 คืนสำหรับนักเรียนชั้น  ม.1 – ม.6  Suphan Back to Thai Traditional Life Program       
วันแรก
 • ฟังคำบรรยาย เรื่องข้าว ชาวนา พิธิการทำขวัญข้าว
 • เริ่มทำกิจกรรม ไถนา คราดนา หว่านข้าว ดำนา
 • อาหารกลางวัน
 • สาธิตการทำน้ำตาลแต่ละขั้นตอน อาทิเช่น การหีบอ้อยโดยแรงควาย การเคี้ยวน้ำตาลอ้อย การหยอดในแม่พิมพ์
 • เรียนการสอนบังคับควายให้ทำงาน ได้แก่ การเดินเลี้ยวซ้าย-ขวา การขึ้นควาย
 • ชมการแสดงความสามารถของควาย การทำขวัญควาย
 • อาหารเย็น
วันที่สอง
 • อาหารเช้าที่บ้านไทยรีสอร์ท 
 • ฟังคำบรรยาย สาธิตการนวดแบบแผนโบราณ
 • สาธิตการทำอาหาร
 • อาหารกลางวัน
 • ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
โปรแกรมที่  3

สุพรรณสัญจร “ย้อนอดีตวิถีชีวิตไทย” 3 วัน 2 คืน Suphan Back to Thai Traditional Life Program
วันแรก
 • ฟังคำบรรยาย เรื่องการปลูกช้าว วัฎจักรชีวิตของข้าว ชาวนา ควาย พิธีการทำ ขวัญข้าวของภาคกลาง
 • ฟังคำบรรยาย เรื่องการเตรียมดินเพื่อทำนา ไถนา คราดนา ดำนา ถอนกล้า 
 • อาหารกลางวัน
 • เริ่มกิจกรรมปฏิบัติจริง เรื่องการทำนา การไถ การคราด การดำนา
 • รับประทานอาหารเย็น
 • พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง
 • อาหารเช้า
 • ฟังคำบรรยาย เรื่องเกี่ยวกับการปลูกสร้างบ้านของคนไทยสมัยก่อน อาทิเช่น เรือนแบบเครื่องผูก เรือนแบบเครื่องสับ เรือนผู้ที่มีอันจะกิน คือ เรือนเครื่องสับซึ่งเป็นไม้เนื้อแท้ เรือนเครื่องผูกซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อนคือไม้ไผ่
 • อาหารกลางวัน
 • เรียนการสอบบังคับควายให้ทำงาน ได้แก่ การเดินเลี้ยวซ้าย-ขวา ชมการแสดงความสามารถของควาย และการทำขวัญควาย
 • อาหารเย็น Farewell Party
 • พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม
 • รับอาหารเช้า
 • เริ่มกิจกรรม ฝึกเรียนการสอนขั้นพื้นฐานของการนวดแผนโบราณ
 • อาหารกลางวัน
 • ชมวิธีการสาธิตทำน้ำตาลอ้อย
 • เรียนรู้การทำขนทมหวานแบบพื้นฐาน
 • Check Out  ออกจากที่พัก
 • จัดเตรียมออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
อัตราดังกล่าวได้รวม
 • ห้องพักบ้ายไทยรีสอร์ท 2  คืน  / ท่าน
 • อาหารเช้า  2  มื้อ อาหารกลางวัน  3  มื้อ  อาหารเย็น  2 มื้อ
 • อุปกรณ์เครื่องใช้ในการทำกิจกรรม
 • จัดบริการน้ำดื่มตามจุด
โปรแกรมที่  4

สุพรรณสัญจร “ย้อนอดีตวิถีชีวิตไทย” 5 วัน 4 คืน Suphan Back to Thai Traditional Life Program
วันแรก
 • ฟังคำบรรยาย เรื่องการปลูกช้าว วัฎจักรชีวิตของข้าว ชาวนา ควาย พิธีการทำขวัญข้าวของภาคกลาง
 • ฟังคำบรรยาย เรื่องการเตรียมดินเพื่อทำนา ไถนา คราดนา ดำนา ถอนกล้า 
 • อาหารกลางวัน
 • เริ่มกิจกรรมปฏิบัติจริง เรื่องการทำนา การไถ การคราด การดำนา
 • รับประทานอาหารเย็น
วันที่สอง
 • อาหารเช้า
 • ฟังคำบรรยาย เรื่องเกี่ยวกับการปลูกสร้างบ้านของคนไทยสมัยก่อน อาทิเช่น เรือนแบบเครื่องผูก เรือนแบบเครื่องสับ เรือนผู้ที่มีอันจะกินคือ     เรือนเครื่องสับซึ่งเป็นไม้เนื้อแท้ เรือนเครื่องผูกซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อนคือไม้ไผ่
 • อาหารกลางวัน
 • เรียนการสอบบังคับควายให้ทำงาน ได้แก่ การเดินเลี้ยวซ้าย-ขวา ชมการแสดงความสามารถของควาย และการทำขวัญควาย
 • อาหารเย็น
 • พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม
 • รับอาหารเช้า
 • เริ่มทำกิจกรรม ฝึกเรียนการสอนขั้นพื้นฐานของการนวดแผนโบราณ
 • อาหารกลางวัน
 • ชมวิธีการสาธิตทำน้ำตาลอ้อย
 • ทานอาหารเย็น
 • พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่
 • รับอาหารเช้า
 • เรียนการสอนการทำอาหาร และการไปตลาดซื้อกับข้าว
 • อาหารกลางวัน
 • การทำเกษตรแบบพอเพียง
 • รับอาหารเย็น  Farewell Party
วันที่ห้า
 • รับอาหารเช้า
 • ล่องแม่น้ำท่าจีนชมชีวิตการเป็นอยู่สองฟากฝั่งริมน้ำ และกิจกรรมตกปลา
 • อาหารกลางวัน
 • Check Out จากที่พัก
 • เลือกชม และเลือกซื้อสินค่า ที่ระลึกจาก “บ้านควาย”
 • จัดเตรียมเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
อัตราดังกล่าวได้รวม
 • ห้องพักบ้ายไทยรีสอร์ท 4  คืน  / ท่าน
 • อาหารเช้า  4  มื้อ อาหารกลางวัน  5  มื้อ  อาหารเย็น  4 มื้อ
 • อุปกรณ์เครื่องใช้ในการทำกิจกรรม
 • จัดบริการน้ำดื่มตามจุด

บริษัท พี พี แอนด์ พี ทรานสปอร์ต จำกัด
222 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140 | โทรศัพท์ : สุพรรณ : 035-582-591 ถึง 2
กรุงเทพฯ : 02-270-0396 ถึง 7 | E-Mail : manitbuathong@hotmail.com